Διοικητική Λογιστική

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Στέλλα Ζούντα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Διοικητική Λογιστική αποτελεί μια διαδικασία προσδιορισμού, μέτρησης, συγκέντρωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και προώθησης της οικονομικής πληροφορίας που χρησιμοποιεί η Διοίκηση για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο μέσα στην επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρήση και την υπευθυνότητα των πηγών. Στη Διοικητική Λογιστική εντάσσονται μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης της λογιστικής πληροφορίας για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την κατάρτιση των σχεδίων και προϋπολογισμών καθώς και την άσκηση πολιτικής ελέγχου δράσεως των επιχειρήσεων.