Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκουσας:  Αν. Καθηγήτρια Νίκη Γλαβέλη - Δρ. Θεοδώρα Παπαδοπούλου
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν συνθετικό μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις απαιτούμενες γνώσεις αναφορικά με την ενδεδειγμένη κάθε φορά στρατηγική, που θα χρειάζεται για να γίνουν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι στις εργασίες τους (Μάνατζερ, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις/Οργανισμούς κλπ.). Οι τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύουν στην προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της Επιχείρησης/Οργανισμού. Για αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναπτυχθούν δεξιότητες για τον σχεδιασμό δράσεων αλλά και να γίνουν κατανοητές οι πρακτικές της Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (σχεδιασμός αναγκών, σε εργατικό δυναμικό, επιλογή υποψηφίων εργαζομένων, αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων, παροχή κινήτρων κλπ.) διαμέσου και μελετών περίπτωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πυλώνα της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης, οι στρατηγικές, που θα οδηγήσουν σε αυτήν πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες. Στο δεύτερο μέρος του κύκλου των διαλέξεων θα προσεγγιστεί το θέμα της οργανωσιακής συμπεριφοράς ως ένα πεδίο μελέτης, που σχετίζεται με το πως τα άτομα και οι ομάδες επιδρούν στη συμπεριφορά στα πλαίσια ενός Οργανισμού. Στην ουσία αναφερόμαστε υπό μια διαφορετική οπτική στην επίδοση του οργανισμού. Ως διεπιστημονικός κλάδος η Οργνανωσιακή Συμπεριφορά ενσωματώνει τα εξής σημεία: την διαπροσωπική επικοινωνία, την επιρροή των αξιών και συναισθημάτων/προσωπικότητα, την παρακίνηση, την δομή της ομάδας, τη δημιουργία στάσεων, τις διαδικασίες αλλαγής, τις πιθανές συγκρούσεις και την ηγετική συμπεριφορά και εξουσία.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

  • Να προσδιορίζει τις βασικές έννοιες που αφορούν τόσο το χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς
  • Να αναγνωρίζει τις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Να κατανοεί τι σημαίνει προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Να αντιλαμβάνεται τη σημασία του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα μιας επιχείρησης
  • Να αναλύει και να περιγράφει μια θέση εργασίας
  • Να γνωρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης
  • Να αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
  • Να αντιμετωπίζει κριτικά τις θεωρίες που αναφέρονται στους ανθρώπους και τις ομάδες στο περιβάλλον μιας οργάνωσης
  • Να αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως σύνολο συσχετιζόμενη και με θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και αλλαγής
  • Να βρίσκει τις εφαρμογές του περιεχομένου της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στην πράξη ενώ θα αναγνωρίζει και την ανάγκη προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον.

Πλήρες περίγραμμα .pdf