Διοικητική Επιστήμη

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος: 

Μάνια Μαύρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη ενός στόχου κάτω από περιορισμούς ενδογενείς ή εξωγενείς. Στους ενδογενείς περιορισμούς εντάσσονται αυτοί που αφορούν αφενός τους διαθέσιμους πόρους των επιχειρήσεων, όπως το εργατικό δυναμικό, τις πρώτες ύλες και τα κεφάλαια και αφετέρου την πολιτική και τον κανονισμό λειτουργίας τους. Αντίστοιχα, στους εξωγενείς περιορισμούς περιλαμβάνονται αυτοί που αφορούν τη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι τεχνικές της Διοικητικής Επιστήμης συμβάλλουν στη συστηματική διερεύνηση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και οργανισμών και στην παροχή σημαντικών πληροφοριών, οι οποίες μαζί με στοιχεία που δεν ενσωματώνονται σε ένα ποσοτικό μοντέλο, βοηθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη λήψη αποφάσεων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει την έννοια του μοντέλου γραμμικού προγραμματισμού:

  • Τη σημασία των μοντέλων και των τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Την σχέση ανάμεσα στους διαθέσιμους πόρους και τις απαιτούμενες ποσότητες για τη παραγωγή ενός προϊόντος
  • τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
  • την επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων παραγωγής
  • τη σχέση ανάμεσα σε μια προτεινόμενη βέλτιστη λύση και το κέρδος μιας επιχείρησης
  • την χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού

Πλήρες περίγραμμα .pdf