Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εξάμηνο Σπουδών:  Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Δρ. Χριστίνα Βαδάση
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» προσδιορίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελεγκτικών στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών. Ο ΕΕ αποτελεί το εργαλείο με το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση των επιμέρους οικονομικών, λειτουργικών και διοικητικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, που αναφέρεται στην τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών και πολιτικών του. Αποτελεί το βασικό πυλώνα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και η προσέγγισή του στο μάθημα γίνεται κάτω από αυτό το πρίσμα. Το μάθημα καλύπτει τις έννοιες, τις αρχές τους στόχους και τις τεχνικές του Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, ως το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που σκοπεύουν στη διαρκή, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία μίας επιχείρησης. Τα θέματα που αναπτύσσονται, περιλαμβάνουν το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή, τα είδη των ελέγχων, τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων (ERM), το σχεδιασμό του ελεγκτικού κινδύνου κ.α.

 

Πλήρες περίγραμμα .pdf