Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κορμού
Εξάμηνο Σπουδών:  Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκουσας:  Ελένη Γάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οτιδήποτε συνδέεται με τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία αριθμητικών δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις και αναφέρονται σε ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων ανήκει στην επιστημονική περιοχή της Στατιστικής. Τα τελευταία χρόνια η Στατιστική έχει γνωρίσει αλματώδη εξέλιξη και είναι μεγάλος ο αριθμός των εφαρμογών της σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Σκοπός τους μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής και η εφαρμογή τους στη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στην επίλυση προβλημάτων Στατιστικής με στατιστικά πακέτα και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • να οργανώνει και να παρουσιάζει ένα πολυπληθές σύνολο δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις αρχές της γραφικής σύνοψης αυτών
  • να αξιοποιεί τις τιμές των στατιστικών μέτρων  προκειμένου να συνοψίσει ένα πολυπληθές σύνολο δεδομένων
  • να χρησιμοποιεί τις τιμές των στατιστικών μέτρων  προκειμένου να εκτιμήσει τις παραμέτρους του υπό μελέτη πληθυσμού
  • να εφαρμόζει γραμμικά μοντέλα σε δεδομένα της παρατήρησης 
  • να ελέγχει την καταλληλότητα των μοντέλων,
  • να διερευνά τις υποθέσεις των μοντέλων
  • να αναπτύσσει στατιστική συμπερασματολογία για τις παραμέτρους των μοντέλων
  • να κάνει προβλέψεις με τη χρήση των μοντέλων
  • να εφαρμόζει διάφορες μορφές μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα και να αξιολογεί την καταλληλότητά τους
  • να εφαρμόζει τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα και κατά δύο παράγοντες

Πλήρες περίγραμμα .pdf