Οδηγός Σπουδών

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής:

Τα μαθήματα Α’ εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
Τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) σε όλες τις κατευθύνσεις αντιστοιχούν με έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 30 πιστωτικές μονάδες.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Α΄ εξάμηνο

Τα μαθήματα κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτούς.

Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Διοίκηση Μάρκετινγκ
3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
4. Λογιστική
5. Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

Β΄εξάμηνο

Τα μαθήματα κατεύθυνσης του 2ου εξαμήνου σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Παρέχουν στους φοιτητές την αναγκαία γνώση και αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στο τομέα της ειδίκευσης τους.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
2. Εσωτερικός Έλεγχος
3. Ελεγκτική και Προϋπολογιστικός Έλεγχος
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5. Εταιρική Διακυβέρνηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
2. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
3. Διοικητική Επιστήμη
4. Διοίκηση Καινοτομίας
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
2. Εταιρική Διακυβέρνηση
3. Διοίκηση Καινοτομίας
4. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
5. Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Γ΄εξάμηνο

Στη διάρκεια του Γ΄ Εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).