Διδασκαλία και Εξετάσεις

O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών και να ανακηρυχθεί διπλωματούχος του ΠΜΣ, αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα από την πρώτη εγγραφή του στο ΠΜΣ.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων (παρακολούθηση και εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), με τα οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 45 διδακτικές μονάδες ή 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), που αναλύονται ως εξής:

15 δ.μ. ή 30 π.μ. από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
15 δ.μ. ή 30 π.μ. από υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης
15 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία.
Βαθμός Διπλώματος
Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών (βλέπε προηγούμενη παράγραφο).

Ο βαθμός του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό:

Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00
Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
Η χορήγηση του διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.