Χρηματοοικονομική Ανάλυση

To μάθημα αυτό βασίζεται στις αφετηριακές αρχές της Χρηματοδοτικής Διοίκησης και τις αξιοποιεί σε ένα ευρύ πεδίο χρηματοοικονομικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και οι βασικοί άξονες των αποφάσεων κεφαλαιακής διάρθρωσης και διανομής των κερδών της επιχείρησης. Η χρηματοδοτική πολιτική της επιχείρησης εξετάζεται (και) στο πλαίσιο της αγοράς εταιρικού ελέγχου, ενσωματώνοντας ζητήματα συγκρούσεων αντιπροσώπευσης καθώς ζητήματα στρατηγικής όπως είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις. Επιπλέον, εξετάζονται εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (όπως η χρηματοδοτική μίσθωση) καθώς και προβλήματα που αναδύονται από τη διεθνοποίηση της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Ανδρικόπουλος Ανδρέας
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  Κεφαλαιακή Διάρθρωση
  Μερισματική Πολιτική
  Πραγματικά Δικαιώματα
  Διεθνής Χρηματοδοτική Διοίκηση
  Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης
  Η αγορά εταιρικού ελέγχου: εισαγωγή
  Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  1. Brealy, R., Myers, S., Allen, F. (2013) Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Utopia
  2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. (2008) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Εκδόσεις Rosili
  3. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. (2009) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  1. Brigham - Ehrhardt (2005) Financial Management: Theory and Practice. 11th Edition. Eκδοσεις Thomson
  2. Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. (2008) Investments. 8th Edition. Εκδόσεις McGraw Hill.
  3. Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J (2008) Corporate Finance, 9th Edition
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Διαλέξεις, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e class. Χρήση προγράμματος Ms Excel. Προσκεκλημένες διαλέξεις από ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων για ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Η τελική γραπτή εξέταση καθορίζει το 100% του βαθμού.

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα είναι σε θέση να:
  Αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων
  Αξιολογεί την κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης
  Αξιολογεί τη μερισματική πολιτική της επιχείρησης, συνδέοντας τη μερισματική πολιτική με την αξία της επιχείρησης
  Αναλύει την αγορά εταιρικού ελέγχου
  Αντιλαμβάνεται το διεθνές πλαίσιο της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης
  Εφαρμόζει τις αρχές της χρηματοοικονομικής μηχανικής στη χρηματοδοτική διοίκηση της επιχείρησης