Χρηματοδοτική Διοίκηση

Το μάθημα αναλύει την κατανομή χρηματοοικονομικών πόρων σε εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες, σε καθεστώς κινδύνου. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης αξιόγραφων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, στο αναλυτικό πλαίσιο των αποτελεσματικών αγορών εξετάζονται ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής, όπως η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και η αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Σάμιτας Αριστείδης
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  Βασικές ενότητες:
  • Η επενδυτική διαδικασία και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου
  • Η διαχρονική αξία του χρήματος
  • Απόδοση και κίνδυνος
  • Αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος
  • Αποτίμηση μετοχών
  • Αξιολόγηση επενδύσεων
  • Θεωρία χαρτοφυλακίου
  • Θεωρία κεφαλαιαγοράς
  • Αποτελεσματικές αγορές
  • Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2009) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili.
  • Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Εκδόσεις Rosili
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. (2009) Investments. 8th Edition. Εκδόσεις McGraw Hill.
  • Brigham - Ehrhardt (2005) Financial Management: Theory and Practice. 11th Edition. Eκδοσεις Thomson
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Διαλέξεις, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e class. Χρήση προγράμματος Ms Excel. Προσκεκλημένες διαλέξεις από ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων για ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Η τελική γραπτή εξέταση καθορίζει το 100% του βαθμού.

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
  • Αναλύει την οικονομική δομή των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
  • Αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες.
  • Αποτιμά ομόλογα.
  • Αποτιμά μετοχές.
  • Κατασκευάζει χαρτοφυλάκια αξιόγραφων, με κριτήριο την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο.
  • Αξιολογεί την απόδοση χαρτοφυλακίων.
  • Αναλύει τη δομή και τη λειτουργία των αγορών χρηματοοικονομικών παραγώγων.
  • Αναλύει την αποτελεσματικότητα των αγορών.