Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

Οτιδήποτε συνδέεται με τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία αριθμητικών δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις και αναφέρονται σε ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων ανήκει στην επιστημονική περιοχή της Στατιστικής. Τα τελευταία χρόνια η Στατιστική έχει γνωρίσει αλματώδη εξέλιξη και είναι μεγάλος ο αριθμός των εφαρμογών της σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Σκοπός τους μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής και η εφαρμογή τους στη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στην επίλυση προβλημάτων Στατιστικής με στατιστικά πακέτα και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Βασίλης Αγγελής – Μαρία Μαύρη - Ελένη Γάκη
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  • Εισαγωγή
  • Γραφικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων
  • Αριθμητικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων
  • Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων
  • Κατανομές Πιθανότητας
  • Ειδικές Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές 
  • Δειγματικές Κατανομές
  • Σημειακή Εκτίμηση Παραμέτρων
  • Εκτίμηση Παραμέτρων με Διαστήματα Εμπιστοσύνης
  • Παραμετρικοί Έλεγχοι Στατιστικών Υποθέσεων
  • Ανάλυση Διακύμανσης κατά έναν και δύο Παράγοντες, κατά δύο Παράγοντες με m παρατηρήσεις ανά κυψελίδα
  • Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
  • Άλλες Μορφές Μοντέλων
  • Πολλαπλή Παλινδρόμηση
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Προβλέψεων
  • Ποιοτικές – Ποσοτικές Μέθοδοι Προβλέψεων
  • Εφαρμογή των παραπάνω στο SPSS
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α΄ Ελληνική
  • Aγγελής, B., Δημάκη Κ., Στατιστική Τόμος A’, Στατιστική, Πιθανότητες, Στατιστική Συμπερασματολογία, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2011.
  • Aγγελής, B. Στατιστική Β’, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, 2004.
  • Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1993.
  • Zαχαροπούλου, X. Παλινδρόμηση – Συσχέτιση: Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη, 1994
  • Ιωαννίδης Δ. Α., Στατιστικές  Μέθοδοι Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκης 2001
  • Καλαματιανού, Α. Γ. Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, Εκδόσεις “Το Οικονομικό”, Αθήνα, 1992.
  • Kιντής, A. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995
  • Λουκάς, Σ. Β., Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική 2003
  • Πανάρετος, I. και  Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος Ι, Αθήνα, 1993
  • Πανάρετος, Ι. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, 2000.
  • Τσάντας, Μωυσιάδης, Μπαγιάτης, Χατζηπαντελής. Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, 1999
  • Tζωρτζόπουλος, Π. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Αθήνα, 1982
  • Τζωρτζόπουλος, Π. Θ., Λειβαδά, Α., Αριθμοδείκτες, Ασκήσεις, Αθήνα 2003, Ο.Π.Α., Τμήμα Στατιστικής
  • Χαλικιάς, Ι. Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις,  Εκδ. Rosili, Αθήνα, 2001.
  • Χαλικιάς, Ι. Στατιστικές Μέθοδοι: Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση Διακύμανσης, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα, 1999
  • Χατζηνικολάου Δ., Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα 2002
  Β΄ Ξένη
  • Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – Hill & Irwin, 2002
  • Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams., T.A. Statistics for Business and Economics, West Publishing Company, Minneapolis, 1993
  • Berenson, M. L. and Levine, D. M. Basic Business Statistics, Prentice – Hall, Inc. New Jersey, 1992.
  • Berenson, M. L., Levine, D. M. and Krehbiel, D. C., Basic Business Statistics. Concepts and Applications, Prentice – Hall Inc. New Jersey 2002
  • Chatterjee S., Handcock M.S. and Simonoff J.S., “A Casebook for a First Cause in Statistics and Data Analysis”, John Wiley and Sons, 1995
  • Howitt, D., Cramer, D., Στατιστική με το SPSS 13, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006
  • Kazmier, L.J. Business Statistics, Schaum’s Outlines. Mc Graw – Hill, New York, 1988
  • Kazmier, L. J. and Pohl, N. F. Basic Statistics for Business and Economics, Mc Graw – Hill International Editions, New York, 1987.
  • Levine, D.M., Berenson, M. L. and Stephan, D. Statistics for Managers, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1999.
  • Mendenhall, W., Beaver, R.J. and Beaver, B.M. Introduction to Probability and Statistics, Duxbury, Press, California, 1988
  • Norusis M.J.and Norusis M.J. Spss 8.0 Guide to Data Analysis, 1998
  • Sincich, T. Business Statistics by Εxample, Maxwell MacMillan Co., Toronto, 1992.
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  • Παραδόσεις
  • Διαφάνειες στο eclass
  • Σημειώσεις στο eclass
  • Φροντιστήρια
 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει:

  • Εξέταση στη χρήση Στατιστικών Πακέτων στο Υπολογιστικό κέντρο (20%)  και
  • Τελική γραπτή εξέταση (80%).

  Ο τελικός βαθμός εξέτασης είναι ο σταθμικός μέσος όρος των παραπάνω δύο εξετάσεων (Γραπτή Εξέταση & SPSS).

  Προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι η βαθμολόγηση με (τουλάχιστον) 5 και στα δύο μέρη (Γραπτή Εξέταση & SPSS).

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • να οργανώνει και να παρουσιάζει ένα πολυπληθές σύνολο δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις αρχές της γραφικής σύνοψης αυτών
  • να αξιοποιεί τις τιμές των στατιστικών μέτρων  προκειμένου να συνοψίσει ένα πολυπληθές σύνολο δεδομένων
  • να χρησιμοποιεί τις τιμές των στατιστικών μέτρων  προκειμένου να εκτιμήσει τις παραμέτρους του υπό μελέτη πληθυσμού
  • να εφαρμόζει γραμμικά μοντέλα σε δεδομένα της παρατήρησης 
  •  να ελέγχει την καταλληλότητα των μοντέλων,
  • να διερευνά τις υποθέσεις των μοντέλων
  • να αναπτύσσει στατιστική συμπερασματολογία για τις παραμέτρους των μοντέλων
  • να κάνει προβλέψεις με τη χρήση των μοντέλων
  • να εφαρμόζει διάφορες μορφές μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα και να αξιολογεί την καταλληλότητά τους
  • να εφαρμόζει τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα και κατά δύο παράγοντες.