Λογιστική

Το μάθημα εστιάζεται στο ευρύ αντικείμενο της Λογιστικής, Συγκεκριμένα, εισάγει τους φοιτητές στο κυριότερο θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου της Λογιστικής. Εν συντομία αναφερόμαστε στις κατωτέρω έννοιες βάσει θεωρητικών διαλέξεων και αρκετών λυμένων ασκήσεων – παραδειγμάτων:

Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες: λογιστική μονάδα, λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, λογιστική χρήση, λογιστικό αποτέλεσμα, λογαριασμός, λογιστικές αρχές. Λογιστικό κύκλωμα: εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, λογιστικά σφάλματα, ισοζύγια, προσαρμογή λογαριασμών, προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος, κατάρτιση καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμού. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Ισολογισμός. Λογιστικό Αποτέλεσμα. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως. Βασικοί Λογαριασμοί και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσεως.

Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστική έχει σκοπό:

 • Να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του MBA στις βασικές έννοιες της Γενικής Λογιστικής, καθώς επίσης και στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την λήψη αποφάσεων από την Διοίκηση.
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Έμφαση δίνεται τόσο στην προετοιμασία, αλλά σε αυτό το επίπεδο στην ερμηνεία της λογιστικής πληροφόρησης.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Ελένη Ρογδάκη - Μιχαήλ Γ. Μπεκιάρης
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  • Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, Γενικά περί Ισολογισμού
  • Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης- Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης -Περιουσιακά στοιχεία τρίτων
  • Γενικά περί του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως -Έννοια εσόδου, κόστους, εξόδου -Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως -Έκτακτα αποτελέσματα
  • Πάγιο ενεργητικό-Αξία κτήσεως - Προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις, επισκευές παγίων-Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων- Άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Γενικά περί της λογιστικής των συμμετοχών και χρεογράφων -Μεταβολές συμμετοχών και χρεογράφων
  • Γενικά περί της λογιστικής των αποθεμάτων- Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων -Μεταβολές των αποθεμάτων -Κόστος αποθεμάτων -Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής - Τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής. -Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων.
  • Γενικά περί των απαιτήσεων και διαθεσίμων
  • Γενικά περί κεφαλαίου ή καθαρής θέσης - Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα
  • Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  • Οργανικά Έξοδα -Οργανικά Έσοδα
  • Λογαριασμοί Τάξεως - Λογιστική Ξένου Νομίσματος
  • Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  Ναούμ, Χ. 1994, Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Interbooks.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  Fundamental Accounting Principles - Larson, Wild, Chiappetta.
  Σακέλλης, Ε. Ο Πανδέκτης του Λογιστή, Αθήνα 2008.
  Παππάς, Α. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 2005.

 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε σειρά διαλέξεων με θεωρητικά και πρακτικά θέματα, με παράλληλη ενεργή συμμετοχή από την πλευρά των σπουδαστών.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Γραπτές Εξετάσεις (100%)

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την λογιστική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά αφού κατά την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων γίνονται αναφορές για την λογιστική παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιρειών αλλά και αναφορές για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που ισχύουν σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορούν:

  • Να κατανοούν τους σκοπούς της λογιστικής, της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών αναφορών και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.
  • Να εκτελούν λογιστικές εγγραφές με την χρήση διπλογραφικού συστήματος.
  • Να κατανοούν τους κυριότερους γενικούς και αναλυτικούς λογαριασμούς και να αναλύουν την φύση τους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες κλεισίματος τους και κατάρτισης των σχετικών χρηματοοικονομικών αναφορών.
  • Να μπορούν να υπολογίσουν την αποτίμηση των αποθεμάτων με χρήση διαφόρων μεθόδων (Μέσου Σταθμικού, FIFO, LIFO).