Εσωτερικός Έλεγχος

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» προσδιορίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελεγκτικών στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών. Ο ΕΕ αποτελεί το εργαλείο με το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση των επιμέρους οικονομικών, λειτουργικών και διοικητικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, που αναφέρεται στην τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών και πολιτικών του. Αποτελεί το βασικό πυλώνα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και η προσέγγισή του στο μάθημα γίνεται κάτω από αυτό το πρίσμα. Το μάθημα καλύπτει τις έννοιες, τις αρχές τους στόχους και τις τεχνικές του Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αντικείμενο του μαθήματος «Ελεγκτική 1: Εσωτερικός Έλεγχος» αποτελούν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, ως το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που σκοπεύουν στη διαρκή, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία μίας επιχείρησης. Τα θέματα που αναπτύσσονται, περιλαμβάνουν το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή, τα είδη των ελέγχων, τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων (ERM), το σχεδιασμό του ελεγκτικού κινδύνου κ.α.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Μιχαήλ Γ. Μπεκιάρης
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  • Ο προσδιορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου ως βασικό αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και ανάλυση των κατηγοριών κινδύνου.
  • Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και ο Εσωτερικός Έλεγχος. Ορισμοί, αναγκαιότητα, ρόλος, σκοπός, στρατηγική, είδη ελέγχου.
  • Οργάνωση και διοίκηση τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, θέση του Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στην επιχείρηση, σχέση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Ανάπτυξη λοιπών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Η πράξη Sarbanes Oxley και τα πλαίσια της Επιτροπής Treadway - COSO
  • Εταιρική διακυβέρνηση, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπές Αμοιβών κ.α
  • Βασικά χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελεγκτή, δεξιότητες, εκπαίδευση, περιορισμοί. Δεοντολογία εσωτερικών ελεγκτών.
  • Διαδικασίες ελέγχου, ανάπτυξη προγράμματος, ελεγκτικά φύλλα, φάκελοι ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, απαντήσεις, βαθμός συμμόρφωσης.
  • Δειγματοληψία και ελεγκτική (δειγματοληπτικός έλεγχος).
  • Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (ERM)
  • Νομικό πλαίσιο
  • Οι προκλήσεις του αύριο. Νέα προϊόντα, πληροφοριακά συστήματα, έλεγχοι σε πληροφοριακά συστήματα (COBIT), πολυδιασπασμένες επιχειρήσεις.
  • Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων
   • Πρόληψη και καταστολή νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
   • Προστασία προσωπικών δεδομένων
   • Η επιτροπή της Βασιλείας
   • Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
   • Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Δίνονται σημειώσεις
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Arens - Leobbecke, 2000, Auditing - An integrated approach, Phipe P.H., 0-13-0869155
  • Griffiths, P, 2005, Risk Based auditing, Gower Publications, 978-0566086526.
  • Lee, T., 2007, Financial Reporting and Corporate Governance, John Wiley, 978-047002681.
  • Moeller, R., 2007, COSO Enterprise Risk Management, John Wiley, 0471741159.
  • Νεγκάκης Χ. & Π. Ταχυνάκης, 2013, Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου, Διπλογραφία.
  • Καζαντζής, Χ., 2006, Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Business Plun.
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε σειρά διαλέξεων με θεωρητικά και πρακτικά θέματα, με παράλληλη ενεργή συμμετοχή από την πλευρά των σπουδαστών. Προβλέπονται τουλάχιστον δύο διαλέξεις εξωτερικών ομιλητών και συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Γραπτές Εξετάσεις (80%)
  Γραπτές Εργασίες (20%)

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Η διαδικασία αυτή στοχεύει να εφοδιάσει το σπουδαστή – ερευνητή με τα απαραίτητα στοιχεία που του χρειάζονται, για να προσεγγίσει τόσο επαγγελματικά όσο και επιστημονικά τη θεωρία και την πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ελεγκτική σκέψη.

  Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι καλά προετοιμασμένοι να διαδραματίσουν έναν ανώτερο ρόλο σε μία ομάδα εσωτερικού ελέγχου του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.