Εξωτερικός Έλεγχος

Η διδασκαλία του μαθήματος   έχει σκοπό:

 • Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Ελεγκτικής (Εξωτερικού Ελέγχου), καθώς επίσης και στην επισκόπηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών και μη επιχειρήσεων.
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η ελεγκτική επιστήμη. Έμφαση δίνεται τόσο στην μεθοδολογία ελέγχου, όσο και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Ρογδάκη Ελένη
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική – Διακρίσεις στην Ελεγκτική – Είδη Ελέγχων.
  • Ελεγκτικές Αρχές και Πρότυπα
  • Ηθική και Δεοντολογία.
  • Ελεγκτική Μεθοδολογία, Τεχνικές και Διαδικασία
  • Προγραμματισμός, επάνδρωση και Προετοιμασία Ελέγχου.
  • Εκτέλεση Ελεγκτικής Εργασίας, Ελεγκτικά τεκμήρια και Τεκμηρίωση Ελέγχου.
  • Ελεγκτικός Κίνδυνος, Παραδοχές Οικονομικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και επάρκεια – αποτελεσματικότητα χρηματοοικονομικών δικλείδων ασφαλείας)
  • Δειγματοληψία
  • Ελεγκτική και Μηχανογραφικά Συστήματα.
  • Πιστοποιητικά Ελέγχου και Εκθέσεις Ελέγχου (Management Letter).
  • Έλεγχος κυκλώματος Πελατών και Πωλήσεων (Revenue Cycle)
  • Έλεγχος Υποχρεώσεων, Αγορών και Προμηθευτών (Expenditure Cycle)
  • Έλεγχος Αποθεμάτων (Inventory Cycle).
  • Έλεγχος Παγίων και Λοιπών Κεφαλαιακών Δαπανών (Fixed Assets Cycle)
  • Έλεγχος Ταμειακών Στοιχείων και Χρεογράφων (Cash and Banks Cycle)
  • Έλεγχος Αμοιβών Προσωπικού (Payroll Cycle)
  • Έλεγχοι Απάτης
  • Ολοκλήρωση του Ελέγχου.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Καζαντζής, Χρήστος. Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος: Μια συστηματική προσέγγιση εννοιών, αρχών και προτύπων. Εκδότης Business Plus A.E., 2006.

  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  Επιλεγμένες παρουσιάσεις και λοιπό υλικό από τον Διδάσκοντα.

 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Διαλέξεις / Προβολή Οπτικού Υλικού / Ασκήσεις / Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  • Τελική Εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις κριτικής σκέψης ή / και Case Studies
   (συντελεστής βαρύτητας 80%)
  • 1 Ατομική ή ομαδική εργασία σε σχετική θεματολογία
   (συντελεστής βαρύτητας 20%)
 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ελεγκτική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά αφού κατά την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορούν:

  • Να κατανοούν τους σκοπούς της ελεγκτικής επιστήμης, της επισκόπησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές.
  • Να εκτελούν την ελεγκτική μεθοδολογία που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.