Διοικητική Λογιστική

H Διοικητική Λογιστική αποτελεί μια διαδικασία προσδιορισμού, μέτρησης, συγκέντρωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και προώθησης της οικονομικής πληροφορίας που χρησιμοποιεί η Διοίκηση για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο μέσα στην επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρήση και την υπευθυνότητα των πηγών. Έτσι, στη Διοικητική Λογιστική εντάσσονται μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης της λογιστικής πληροφορίας για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την κατάρτιση των σχεδίων και προϋπολογισμών καθώς και την άσκηση πολιτικής ελέγχου δράσεως των επιχειρήσεων.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Ζούντα Στέλλα
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  1. H Διοικητική Λογιστική ως σύστημα πληροφόρησης και ως μέσο άσκησης της Διοίκησης.
  2. Ανάλυση με λογιστικούς δείκτες (απασχόλησης κεφαλαίων, αποτελεσματικότητάς τους, φερεγγυότητας, αγοράς κεφαλαίων, χρηματιστηριακών επενδύσεων). Ανάλυση μέσω σχέσεων κόστους – όγκου- κέρδους.
  3. Ανάλυση μεταβολών οικονομικής καταστάσεως της επιχείρησης. Προϋπολογισμοί και προϋπολογιστικός έλεγχος.  Είδη προϋπολογισμών, Στατικοί και Ελαστικοί Προϋπολογισμοί, Προϋπολογισμός Πωλήσεων, Προϋπολογισμός Παραγωγής, Προϋπολογισμός Εξόδων Διοίκησης, Προϋπολογισμός λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης, Ταμιακός Προϋπολογισμός. Θέματα συγκρούσεων λόγω της κατάρτισης προϋπολογισμών, πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα.
  4. Κατάρτιση αναφορών κατά τμήματα και αποκέντρωση- Λογιστική της Υπευθυνότητας
  5. Αποφάσεις συναρτήσει διαφορικού και συνδεδεμένου κόστους.  Ποσοτικές Μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων.
  6. Έλεγχος και πολιτική πιστώσεων. Θέματα τιμολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής. Τιμές Μεταφοράς.
  7. Κοστολόγηση Μεταβλητού Κόστους
  8. Κοστολόγηση με βάση της επιχειρησιακές δραστηριότητες (ABC)
  9. Σύγχρονα Συστήματα Κοστολόγησης και κατάρτισης προϋπολογισμών
   Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με θεωρητική ανάπτυξη των διαφόρων θεματικών ενοτήτων πλαισιούμενη με πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε θέματα της πραγματικής ζωής και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η εξέταση περιλαμβάνει γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα – προβλήματα θεωρητικού χαρακτήρα και σε γραπτή επίλυση ασκήσεων που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση γεγονότων της πραγματικής επιχειρηματικής δράσης.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Διαφάνειες από τις διαλέξεις του μαθήματος  στην πλατφόρμα εκπαίδευσης e-class.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Garrison – Noreen, Διοικητική Λογιστική, εκδ. Κλειδάριθμος, 2006.
  • Βαρβάκης Κ., Διοικητική Λογιστική, έκδ. του ιδίου, 2006.
  • Hilton R.W, Managerial Accounting, McGraw-Hill, 1997.
  • Σαρσέντης Β., Λογισμός επιχειρηματικής δράσεως – Διοικητική Λογιστική, εκδ. Αθ. Σταμούλης 1993.
  • Δημητράς Α., Μπάλλας Α., Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο, εκδ. Gutenberg
  • Καζαντζής Χ., Σώρρος Ι., Προβλήματα και Εφαρμογές Λογισμού και Διοίκησης Κόστους, εκδ. Business Plan Α.Ε.
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Το μάθημα διενεργείται με παρουσιάσεις ppt, δίνονται ασκήσεις που επιλύονται στο μάθημα, καθώς και ασκήσεις για επίλυση από τους φοιτητές.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Οι φοιτητές αξιολογούνται από μια εξαμηνιαία εργασία (30% του τελικού βαθμού) και από την γραπτή εξέταση του μαθήματος (70% του τελικού βαθμού).

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Με το μάθημα αυτό μεταπτυχιακός φοιτητής αποκτά ολοκληρωμένη γνώση για το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις αυτές όταν θα χρειασθεί να τις εφαρμόσει στην πράξη. Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τη διοικητική λογιστική ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου χαρακτήρα, να είναι σε θέση να επιλύουν μια σειρά ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών που συνδέονται με την κατάρτιση προϋπολογισμών, τη διενέργεια προϋπολογιστικού ελέγχου, την κοστολόγηση και τη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, την ταμιακή ρευστότητα και την τμηματική απόδοση μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, το εν λόγω μάθημα τονίζει τη σημασία της Διοικητικής Λογιστικής ως εργαλείου σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου τόσο της επιχείρησης ως συνόλου, όσο και των επιμέρους τμημάτων και εργαζομένων της.