Διοίκηση Μάρκετινγκ

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση της σημαντικότητας των στρατηγικών Μάρκετινγκ σε θέματα προσφερομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, δικτύου διανομής, τιμολόγησης, προβολής και επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της κατάρτισης αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης, στα πλαίσια ενός ολοένα και πιο ανταγωνιστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Σαλαμούρα Μαρία
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  Ι. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
  1. Οικονομία, Κοινωνία και Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και Περιβάλλον.
  2. Έρευνα Μάρκετινγκ. Η Συμπεριφορά των Αγοραστών.
  3. Η Τμηματοποίηση και η Στόχευση της Αγοράς, η Τοποθέτηση των Προϊόντων/Υπηρεσιών.        
  4. Προγραμματισμός και Ανάπτυξη προϊόντος. Διοίκηση Καναλιών Διανομής.
  5. Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας. Στρατηγικές Τιμολόγησης.
  ΙΙ. Marketing plans: πώς να σχεδιάζετε αποτελεσματικά Προγράμματα Μάρκετινγκ.
  1. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος.
  2. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος.
  3. Αξιολόγηση Προϊοντικού Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση SWOT.
  4. Επιλογή Αγορών-στόχων.
  5. Καθορισμός Στόχων και Στρατηγικής Μάρκετινγκ.
  6. Σχέδιο Δράσης.
  7. Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Εκτάκτου Ανάγκης και Έλεγχος Προγράμματος Μάρκετινγκ.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Αυλωνίτης, Γ., Παπασταθοπούλου, Π. (2010): «Marketing Plans: πώς να σχεδιάζετε αποτελεσματικά προγράμματα μάρκετινγκ», Αθήνα: Σταμούλης.
  • Perrault, W., Cannon, J., McCarthy, J.( 2012): «Βασικές αρχές μάρκετινγκ: μια στρατηγική προσέγγιση», Αθήνα: Πασχαλίδης.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Blythe, Jim (2002), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αθήνα: Κλειδάριθμος
  • Boone, Louis E., Kurtz, David L. (2001), Contemporary marketing, 10th ed., Fort Worth: Harcourt College Publishers
  • Bovee, Courtland L., Houston, Michael J., Thill, John V. (1995), Marketing, 2nd ed., New York: McGraw-Hill
  • Dibb, Sally .. [et al.] (2001), Marketing: concepts and strategies, 4th European ed., Boston: Houghton Mifflin
  • Jain, S.  (1999),  Strategic Marketing Planning, Αθήνα: Έλλην
  • Kotler, P.  (2005), Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, 2η εκδ., Αθήνα: Γκιούρδας
  • Kotler, P., Keller, K. L. (2006), Μάρκετινγκ μάνατζμεντ, 12η αμερ. έκδ., Αθήνα : Κλειδάριθμος
  • Kotler, Philip, Armstrong, Gary (2001), Αρχές μάρκετινγκ, 9η εκδ., Αθήνα  : Γκιούρδας
  • Wilson, R., Gilligan, C, (1999), Strategic Marketing Management, Butterworth-Heinemann, Oxford.
  • Winner, Russel S. (2007), Marketing management, 3rd ed., Upper Saddle River, N. J.: Pearson Prentice Hall
  • Μάλλιαρης, Π. (2001), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 3η έκδ., Πειραιάς: Σταμούλης.
  • Πετρώφ, Γ, Τζωρτζάκης, Κ. και Τζωρτζάκη, Α. (2002), Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Η ελληνική προσέγγιση, Αθήνα: Rosili
  • Σιώμκος Γεώργιος Ι. (2003), Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Αθήνα: Σταμούλης.
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  • Διαλέξεις του μαθήματος μέσω διαφανειών PowerPoint
  • Μελέτη case studies
  • Αναζήτηση και παρουσίαση οπτικοακουστιακού υλικού μέσω του διαδικτύου (ιστοσελίδες, video κ.λπ.)
 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  • 50% κατά στάδια εξέταση (ομαδικές εργασίες).
  • 50% τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοήσει τις τεχνικές και τις μεθόδους που εφαρμόζει το μάρκετινγκ για την ανάλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων.
  • Αναλύσει τη σημασία της διαμόρφωσης στρατηγικής σε θέματα προσφερομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, δικτύου διανομής, τιμολόγησης, προβολής και επικοινωνίας.
  • Χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να μετατρέψει τις αδυναμίες της σε δυνάμεις και τις διαφαινόμενες απειλές σε πιθανές ευκαιρίες.
  • Αντιληφθεί την σημασία της κατάρτισης αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.
  • Χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία μάρκετινγκ που στηρίζονται στο θεωρητικό υπόβαθρο που έχει αποκτήσει, ως μέσων αύξησης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.