Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το μάθημα επιχειρεί να αναλύσει με έναν εμπεριστατωμένο τρόπο τις δραστηριότητες που αποτελούν τη διαδικασία της στρατηγικής στα πλαίσια των επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράλληλα, αναπτύσσονται, μέσα από μια προσπάθεια εντοπισμού, τα κυρίαρχα στοιχεία που είτε διευκολύνουν είτε εμποδίζουν την ανάπτυξη των στρατηγικών μιας επιχείρησης. Με απλά λόγια, προσπαθεί να αντλήσει από την τεράστια βιβλιογραφία τις πλέον συστηματικές καταγραφές των μεθόδων στρατηγικής δράσης των επιχειρήσεων και μέσα από μια κριτική παρουσίαση να καταδείξει την αποτελεσματικότητά τους, η στις περιπτώσεις αποτυχίας την αναποτελεσματικότητά τους, και στα δύο επίπεδα, πρακτικό και θεωρητικό.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Κίνιας Ιωάννης
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  • Εισαγωγή, Διάκριση των εννοιών της Διοίκησης και της Στρατηγικής
  • Η έννοια του management, η λειτουργία της διοίκησης, ιστορική αναδρομή, το περιβάλλον του οργανισμού.
  • Λήψη αποφάσεων, Προγραμματισμός.
  • Οργανωτική δομή οργανισμού, οργανωσιακές αλλαγές, ομάδες εργασίας, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ηγεσία, Επικοινωνία, Παρακίνηση.
  • Διοίκηση λειτουργιών, Έλεγχος.
  • Εισαγωγή στη Στρατηγική, Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος.
  • Διαμόρφωση και Είδη Στρατηγικών Ι.
  • Διαμόρφωση και Είδη Στρατηγικών ΙΙ.
  • Μέθοδοι Υλοποίησης Στρατηγικής.
  • Μέθοδοι Αξιολόγησης Στρατηγικής.
  • Μελέτες περιπτώσεων – Case studies
  • Μελέτες περιπτώσεων – Case studies
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Αρχές και Εφαρμογές
   Robbins Stephen, Decenzo Davida, Coulter Mary
   Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2012
  2. Εισαγωγή στο Management
   Schermerhorn J.
   Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012
  3. Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων
   Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard
   Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2011
  4. Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Θεωρία
   Βασίλης Παπαδάκης
   Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, 2011
  5. Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Ασκήσεις και Μελέτες Περιπτώσεων
   Βασίλης Παπαδάκης
   Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, 2012
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  • Πανεπιστημιακές Διαλέξεις: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων
  • Εκπόνηση Εργασιών Εφαρμογής των εργαλείων της Στρατηγικής Διοίκησης από τους Φοιτητές
 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στο σύνολο της ύλης του μαθήματος που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων – διαλέξεων.

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η συστηματική κατανόηση των στρατηγικών που επιλέγουν και εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος επιχειρείται η θεωρητική και πρακτική εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικότερες έννοιες και τα κυριότερα εργαλεία της Στρατηγικής Διοίκησης Επιχειρήσεων, έτσι όπως περιγράφονται από τις θεματικές ενότητες οι οποίες διδάσκονται.

  Μετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων:

  • Να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους της στρατηγικής
  • Να διαχωρίζουν την αποστολή από το όραμα της επιχείρησης
  • Να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες κάθε είδους στρατηγικής
  • Να οριοθετήσουν τους τρόπους διαμόρφωσης ενός στρατηγικού σχεδίου
  • Να κατανοούν την ιδιαιτερότητα της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης.
  • Να προσδιορίζουν με σαφήνεια τη διάσταση της εκχώρησης λειτουργιών αλλά και της συγκριτικής προτυποποίησης των επιχειρήσεων
  • Να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τις στρατηγικές ανάπτυξης και  διάσωσης μιας επιχείρησης
  • Να έχουν διαμορφώσει μιαν ολοκληρωμένη αντίληψη των στρατηγικών εισόδου, ανάπτυξης και δραστηριοποίησης σε διεθνείς αγορές αλλά και για τις στρατηγικές μέσα από τις οποίες γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οικονομική ύφεση.
  • Να κατανοούν   και να σχεδιάζουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο
  • Να γνωρίζουν τις τεχνικές αξιολόγησης και επιλογής της στρατηγικής
  • Να γνωρίζουν και να έχουν εξασκηθεί σε διάφορες μεθόδους (ισορροπημένης στοχοθεσίας, Hoshin Planning) αλλά και να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της κάθε μεθόδου.