Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

O όρος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) ή Εφοδιαστική (Logistics) δηλώνει το επιστημονικό πεδίο που περιγράφει κι αναλύει το σύνολο των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται με στόχο την αποδοτική ολοκλήρωση-σύνδεση μεταξύ των προμηθευτών-παραγωγών-αποθηκευτών και πωλητών, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες να διανέμονται στις σωστές ποσότητες, στα κατάλληλα σημεία και στον κατάλληλο χρόνο με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται τα ολικά κόστη εντός του συστήματος-αλυσίδας, ενώ παράλληλα να επιτυγχάνονται τα προκαθορισθέντα επίπεδα εξυπηρέτησης. Με απλά λόγια η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εστιάζεται στον χειρισμό των ροών μεταξύ των διάφορων μελών της αλυσίδας έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ολική κερδοφορία. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστεί εμφανές ότι η βελτίωση μιας επιχείρησης αντιμετωπίζεται πλέον ως ανταγωνισμός μεταξύ διαχειριστικών αλυσίδων παρά ως ανταγωνισμός μεταξύ μεμονωμένων επιχειρήσεων. Η επιχείρηση θεωρείται πλέον μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω του συντονισμού των επί μέρους τμημάτων της διαχειριστικής αλυσίδας.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Βιδάλης Μιχαήλ
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  • Ορισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  Τι είναι η Διαχείριση μιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας; Βασικοί παράγοντες επιτυχίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Εμπόδια ολοκλήρωσης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Σχεδιασμός Δικτύου σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Μορφές δικτύων. Μοντέλα επιλογής θέσης εγκατάστασης και κατανομής δυναμικότητας.
  • Πρόβλεψη της ζήτησης σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι.
  • Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός (ΣΠ) σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ο ρόλος του ΣΠ σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Συντονισμός προμήθειας και ζήτησης. Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός με τη χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού.
  • Διοίκηση αποθεμάτων σε μία Εφοδιαστική Αλυσίδα με σταθερή ζήτηση.
  • Διοίκηση αποθεμάτων σε μία Εφοδιαστική Αλυσίδα με αβέβαιη ζήτηση.
  • Οι μεταφορές σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σχεδίαση διαδρομών και προγραμματισμός δρομολογίων.
  • Η πληροφορία σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Το φαινόμενο Bull Whip.
  • Συντονισμός σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  1. Μιχαήλ Βιδάλης, Εφοδιαστική-Logistics: Μια Ποσοτική Προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2009.
  2. David A. Taylor, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2004.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  1. Sunil Chopra & Peter Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, Prentice Hall, New Jersey, 2007.
  2. P. Brandimarte & G. Zotteri, Introduction to Distribution Logistics, John Willey & Sons, 2007.
  3. Ronald H. Ballou, Business Logistics/Supply Chain Management, Prentice Hall, 2004.
  4. David Simchi-Levi, Phillip Kaminski, Edith Simchi-Levi, Designing and Managing the Supply Chain, Concepts, strategies and case studies, McGraw-Hill International Edition, 200.
  5. Jeremy F. Shapiro, Modeling the Supply Chain, Duxbury Thomson Learning, 2001.
  6. Βλάσσης Γιαννάκαινας, Ανατομία των Business Logistics, χ.ό., χ.χ., ISBN 960-92408-0-1.
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  • Παραδόσεις
  • Φροντιστήρια
  • Τρεις παραδοτέες ασκήσεις
  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων
  • Παρουσιάσεις μελετών περίπτωσης
  • Εκπαιδευτικά παίγνια
  • Ανάλυση ορολογίας
 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  • Ασκήσεις: 30%
  • Μελέτη Περίπτωσης: 10%
  • Γραπτές εξετάσεις: 60%
 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Γνώσεις
  • Τι είναι μια αλυσίδα εφοδιασμού;
  • Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος και τι είναι η διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Τι σημαίνει ανταγωνιστική στρατηγική μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Τι σημαίνει στρατηγικό ταίριασμα μεταξύ ανταγωνιστικής και στρατηγικής μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται και πώς κατηγοριοποιούνται σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ποια είναι τα βασικά μέσα επιτυχούς διοίκησης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Ποια είναι τα εμπόδια επιτυχούς απόδοσης σε εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Βασικές μορφές των δικτύων διανομής.
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής δικτύων.
  • Ποιες είναι οι βασικές αποφάσεις σχετικά με το δίκτυο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση του δικτύου.
  • Κατανόηση και χρήση μοντέλων επιλογής θέσης εγκαταστάσεων.
  • Κατανόηση μοντέλων κατανομής δυναμικότητας και αντιστοίχισης αγορών σε ένα δίκτυο.
  • Κατανόηση μοντέλων σχεδιασμού δικτύου με βέλτιστο αριθμό εγκαταστάσεων.
  • Ο ρόλος των αποθεμάτων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ποιος είναι ο βασικός στόχος της διοίκησης αποθεμάτων.
  • Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας για ένα μέλος και για ένα προϊόν.
  • Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας και συχνότητας παραγγελιών για περισσότερα από ένα προϊόντα.
  • Τι είναι οι ενιαίες και τι οι κλιμακωτές εκπτώσεις και πώς προσδιορίζεται η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας.
  • Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας σε εφοδιαστική αλυσίδα με δύο μέλη.
  • Ο ρόλος του αποθέματος ασφαλείας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το απόθεμα ασφαλείας.
  • Ποια είναι τα βασικά μέτρα διαθεσιμότητας προϊόντων.
  • Προσδιορισμός των μέτρων διαθεσιμότητας προϊόντων για δεδομένο απόθεμα ασφαλείας.
  • Προσδιορισμός το βέλτιστου αποθέματος ασφαλείας για δεδομένα μέτρα διαθεσιμότητας προϊόντων.
  • Τρόποι μείωσης του αποθέματος ασφαλείας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ο ρόλος των μεταφορών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Μέσα μεταφορών: χαρακτηριστικά και επιδόσεις.
  • Βασικοί τρόποι μεταφοράς σε ένα δίκτυο.
  • Ποιες εξισορροπητικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό ενός δικτύου μεταφορών.
  • Ανάθεση οχήματα σε πελάτες.
  • Δρομολόγηση οχημάτων.
  • Ο ρόλος της πληροφορίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Η σημασία της πληροφορίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ο ρόλος της πληροφορίας στην ανταγωνιστική στρατηγική.
  • Σε ποιες αποφάσεις είναι απαραίτητη η πληροφορία.
  • Η επίδραση της τεχνολογίας πληροφοριών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης συντονισμού σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ποια είναι τα εμπόδια συντονισμού σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται συντονισμός σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Πώς οι εκπτώσεις γίνονται εργαλείο συντονισμού σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Πώς η από κοινού τιμολόγηση συντελεί στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα;
  • Η σημασία των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των μελών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας
  Δεξιότητες
  • Αποτύπωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε δίκτυο.
  • Κατηγοριοποίηση διαδικασιών σε διαδικασίες έλξης και ώθησης.
  • Προσδιορισμός του ορίου μεταξύ των διαδικασιών έλξης και ώθησης (push/pull boundary).
  • Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής στρατηγικής μιας εφοδιαστικής αλυσίδας (competitive strategy).
  • Καθορισμός της στρατηγικής μιας εφοδιαστικής αλυσίδας  ώστε να υπηρετεί την ανταγωνιστική.
  • Προσδιορισμός και καθορισμός των σχέσεων σε ένα εφοδιαστικό δίκτυο -ποιος τροφοδοτεί ποιον και σε τι ποσότητες- μέσω της δημιουργίας και της επίλυσης αντιπροσωπευτικού μοντέλου στο LINDO.
  • Προσδιορισμός της βέλτιστης θέσης και της δυναμικότητας παραγωγικών κέντρων, αποθηκών κλπ. μέσω του μοντέλου βαρύτητας και επίλυσής του στο Excel.
  • Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας, του μέσου αποθέματος, του μέσου χρόνου ροής, του λόγου ανακύκλωσης αποθέματος (Turn over ratio), για ένα προϊόν με σταθερή ζήτηση, με ή χωρίς εκπτώσεις.
  • Προσδιορισμός των βέλτιστων ποσοτήτων παραγγελιών για περισσότερα από ένα προϊόντα και τρόπων συντονισμού των παραγγελιών έτσι ώστε να μειώνεται το ολικό κόστος.
  • Προσδιορισμός του αποθέματος ασφαλείας (safety stock) για τυχαία ζήτηση κανονικά κατανεμημένη.
  • Προσδιορισμός των μέτρων διαθεσιμότητας (βαθμός κάλυψης προϊόντος, επίπεδο εξυπηρέτησης ανά κύκλο) για δεδομένο απόθεμα ασφαλείας.
  • Προσδιορισμός του απαιτούμενου αποθέματος ασφαλείας για δεδομένα  μέτρα διαθεσιμότητας (βαθμός κάλυψης προϊόντος, επίπεδο εξυπηρέτησης ανά κύκλο) .
  • Εφαρμογή τεχνικών μείωσης των αποθεμάτων ασφαλείας χωρίς μείωση της διαθεσιμότητας.
  • Ανάθεση οχημάτων δεδομένων των περιορισμών όγκου, απόστασης κλπ., δοθέντος ενός συνόλου παραγγελιών μέσω της μεθόδου του πίνακα εξοικονόμησης (Saving Matrix).
  • Βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων για ένα δεδομένο σύνολο παραδόσεων-πελατών (vehicle routing).
  • Χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Beer Game.
  • Χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Risk Pooling.
  Ικανότητες
  • Ανάπτυξη αφαιρετικής ικανότητας (εκμαίευση των σημαντικότερων δεδομένων από ένα σύνολο πληροφοριών.
  • Ανάπτυξη μοντέλων για τη λήψη αποφάσεων.
  • Εκμάθηση του πακέτου LINDO.
  • Ενδυνάμωση στο Excel.
  • Δυνατότητα συγγραφής, ανάλυσης και παρουσίασης μιας μελέτης περίπτωσης.