Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Στο μάθημα αυτό μελετούμε τις βασικές έννοιες του ιδιωτικού δικαίου που καθορίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συναλλασσομένων στις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές στην αγορά.

Additional Info

 • Διδάσκων/οντες: Μιχάλης Ρουμελιώτης
 • Περιεχόμενο του μαθήματος:

   

  Νομική ανάλυση των συναλλαγών. Διάκριση ενοχικού από εμπράγματο δίκαιο.
  Συμβάσεις, κατάρτιση συμβάσεων.
  Δικαιοπραξίες. Ελαττώματα δικαιοπραξιών.
  Ενοχή. Είδη ενοχής. Καλή πίστη.
  Ένσταση επισχέσεως, ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος.
  Αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη, υπερημερία δανειστή.
  Ευθύνη για πράξεις προστηθέντος ή βοηθού εκπληρώσεως.
  Τόπος παροχής. Ο κίνδυνος της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης στην πώληση.
  Απόσβεση των ενοχών.
  Συμβάσεις προσχωρήσεως και γενικοί όροι συναλλαγών.
  Κατάχρηση δικαιώματος.
  Νομικά πρόσωπα. Εμπορικές εταιρείες.
  Αντιπροσωπεία.
  Η σύμβαση εργασίας.

 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Φλάμπουρας Δ., Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2009.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Αστικός Κώδιξ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, τ.1-5, Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας.
  • Γεωργιάδης Απ., Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2002.
  • Παπαντωνίου Ν., Γενικές αρχές, Σάκκουλας 1983.
  • Γεωργιάδης Απ., Ενοχικό Δίκαιο (γενικό μέρος), Σάκκουλας 1998.
  • Σταθόπουλος Μ., Γενικό ενοχικό δίκαιο, Σάκκουλα ΑΕ, 2004.
  • Κορνηλάκης Π., Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα 2002.
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

   

  Διαλέξεις και ασκήσεις

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Γραπτή εξέταση σε ασκήσεις επιλογής της απάντησης και πρακτικά, με χρήση του κειμένου του νόμου.

 • Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

   

  Με το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές έννοιες του μέρους εκείνου του ιδιωτικού δικαίου που είναι κατ’ εξοχήν σημαντικό από την οπτική γωνία της διοίκησης επιχειρήσεων. Θα πρέπει να κατανοεί τη λογική του ιδιωτικού δικαίου ως εργαλείου κατανομής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να αντιλαμβάνεται το πώς αναλύουμε από νομικής απόψεως τα διάφορα στοιχεία της συναλλαγής, να διακρίνει το στάδιο των διαπραγματεύσεων από αυτό της καταρτισμένης συμβάσεως, να κατανοεί τα ζητήματα που ανακύπτουν στις τυποποιημένες συμβάσεις, και να μπορεί να κατανέμει γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται στην καθημερινή πρακτική των συνηθέστερων εμπορικών συναλλαγών στην αγορά.