Λογιστική

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κορμού
Εξάμηνο Σπουδών:  Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκοντος:  Μιχάλης Μπεκιάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η λογιστική συχνά αναφέρεται ως «η γλώσσα των επιχειρήσεων» καθώς έχει ως αντικείμενο τη μέτρηση, επικοινωνία και ερμηνεία της οικονομικής δραστηριότητας. Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η παραγωγή ακριβοδίκαιων λογιστικών καταστάσεων που να είναι χρήσιμες στους διοικούντες, στους εποπτικούς μηχανισμούς και σε όλους τους έχοντες έννομο συμφέρον τρίτους., ώστε να λάβουν τις βέλτιστες αποφάσεις.Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την λογιστική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά αφού κατά την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων γίνονται αναφορές για την λογιστική παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιρειών αλλά και αναφορές για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που ισχύουν σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορούν:

  • Να περιγράφουν τους σκοπούς της λογιστικής, της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών αναφορών και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.
  • προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που επηρεάζουν την ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης στα πλαίσια της οντότητας.
  • Να εκτελούν λογιστικές εγγραφές με την χρήση διπλογραφικού συστήματος.
  • Να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες τεχνικές και γνώσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων επαγγελματικών προβλημάτων.
  • Να κατανοούν τους κυριότερους γενικούς και αναλυτικούς λογαριασμούς και να αναλύουν την φύση τους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες κλεισίματος τους και κατάρτισης των σχετικών χρηματοοικονομικών αναφορών.
  • Να μπορούν να υπολογίσουν την αποτίμηση των αποθεμάτων με χρήση διαφόρων μεθόδων (Μέσου Σταθμικού, FIFO, LIFO).
  • Να συνδυάζουν τα παραπάνω για να παράγουν νέα γνώση.

Πλήρες περίγραμμα .pdf