Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Τύπος Μαθήματος:  Υποχρεωτικό Κορμού
Εξάμηνο Σπουδών:  Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων:  6 ECTS
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 
Όνομα Διδάσκουσας:  Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
  • Αναλύει την οικονομική δομή των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
  • Αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες.
  • Αποτιμά ομόλογα.
  • Αποτιμά μετοχές.
  • Κατασκευάζει χαρτοφυλάκια αξιόγραφων, με κριτήριο την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο.
  • Αξιολογεί την απόδοση χαρτοφυλακίων.
  • Αναλύει τη δομή και τη λειτουργία των αγορών χρηματοοικονομικών παραγώγων.
  • Αναλύει την αποτελεσματικότητα των αγορών.

 

Πλήρες περίγραμμα .pdf