Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ, Στα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται, περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 ν. 4485/2017).

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να καθορίσει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε τα άρθρα 7 & 8 του Κανονισμού ΜΒΑ