Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.200 ευρώ. Ειδικότερες ρυθμίσεις για την καταβολή τελών φοίτησης εμπεριέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, όπως προβλέπονται από το Ν. 4485/2017