Δικαιούχοι απαλλαγής διδάκτρων ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ 2021-2022

Χίος, 4.11.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με:

  • τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2018 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α΄), της υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3387/10.08.2018, τ. Β’) και της υπ' αριθμ. 79803/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2988/08.07.2021), οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης φοιτητών/τριών Π.Μ.Σ. των Ελληνικών Α.Ε.Ι., για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022,
  • την απόφαση της υπ’ αριθμ. 30/03.11.2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος,

δικαιούχοι της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 είναι οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες με Α.Μ.:

  1. 2132021001
  2. 2132021003
  3. 2132021008
  4. 2132021009
  5. 2132021015