Απαλλαγή διδάκτρων 2020-2021

Χίος, 27.11.2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με:

 τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2018 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α΄), της υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3387/10.08.2018, τ. Β’) και της υπ' αριθμ. 83842/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2726/03.07.2020), οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης φοιτητών/τριών Π.Μ.Σ. των Ελληνικών Α.Ε.Ι., για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021,

  • την απόφαση της υπ’ αριθμ. 06/05.11.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος,

 δικαιούχοι της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2020– 2021 είναι οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες με Α.Μ.:

  1. 2132020004
  2. 2132020005
  3. 2132020008
  4. 2132020015
  5. 2132020021