Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" για την Ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 100 ωρών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων του Πανεπιστήμιου και αποσκοπεί στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων για την επιτυχή τους συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α /30.1.2013), από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, και η ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 100 ώρες, 20 εκ των οποίων θα είναι δια ζώσης στην Χίο το Σάββατο, 14 Μαΐου 2016 και το Σάββατο, 12 Ιουνίου 2016.  Οι υπόλοιπες 80 ώρες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.