Δομή του μεταπτυχιακού

Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:
α)  παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, από τα οποία πέντε (5) υποχρεωτικά κορμού, πέντε (5) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και
β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και σε τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής:

  • Τα μαθήματα Α’ εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
  • Τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) σε όλες τις κατευθύνσεις αντιστοιχούν με έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
  • Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 30 πιστωτικές μονάδες.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Α΄ εξάμηνο

Τα μαθήματα κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτούς.

Κωδικός

Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις

Υ/ Ε

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

ΚΟ0004 Διοίκηση  Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υ 6
ΠΡ0003 Διοίκηση Μάρκετινγκ Υ 6
ΚΟ0005 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ 6
ΛΓ0001 Λογιστική  Υ 6
ΠΡ0001 Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων Υ 6
  ΣΥΝΟΛΟ   30

Β΄εξάμηνο

Τα μαθήματα κατεύθυνσης του 2ου εξαμήνου σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Παρέχουν στους φοιτητές την αναγκαία γνώση και αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στο τομέα της ειδίκευσης τους.

Κατεύθυνση: Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κωδικός

Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά

Υ/ Ε

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

ΟΔ0003

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Υ

6

ΛΓ0010

Εσωτερικός Έλεγχος 

Υ

6

ΛΓ0013

Ελεγκτική και Προϋπολογιστικός Έλεγχος

Υ

6

ΛΓ0012

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Υ

6

ΛΓ0014

Εταιρική Διακυβέρνηση

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 Κατεύθυνση: Λειτουργιών και Καινοτομίας

Κωδικός

Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά

Υ/ Ε

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

ΟΔ0003

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Υ

6

ΚΕ0001

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Υ

6

ΛΚ0001

Διοικητική Επιστήμη

Υ

6

ΔΙ0003

Διοίκηση Καινοτομίας 

Υ

6

ΛΓ0012

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

Κατεύθυνση: Οργάνωση και Διοίκηση

Κωδικός

Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά

Υ/ Ε

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

ΔΙ0005

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υ

6

ΛΓ0014

Εταιρική Διακυβέρνηση

Υ

6

ΔΙ0003

Διοίκηση Καινοτομίας 

Υ

6

ΟΔ0003

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Υ

6

ΔΙ0004

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

Γ΄εξάμηνο

Στη διάρκεια του Γ΄ Εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).