Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισής του και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του στις σπουδές και την έρευνα, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με την επιστημονική ευθύνη ειδικής εννεαμελούς επιτροπής που ορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποτελείται: από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου, την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας και τους Κοσμήτορες ή εκπροσώπους της Κοσμητείας των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες είναι ανεξάρτητα από τυχόν απαλλαγή ή καταβολή διδάκτρων, θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται με ειδικό δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο.