Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive Mba

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2015-2016

 

Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive Mba».

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – EXECUTIVE MBA».

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Ελεγκτικής – Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Διοικητικής Επιστήμης, της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ, με τις εξής κατευθύνσεις:

  • Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Διοικητική Επιστήμη
  • Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
  • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χαρακτηρίζεται ως εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους (περιλαμβάνονται 2 εξάμηνα σπουδών και η θερινή περίοδος).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΚΟΡ1

Διοίκηση   Επιχειρήσεων

Υ

10

ΚΟΡ2

Χρηματοοικονομική   Ανάλυση των Επιχειρήσεων

Υ

10

ΚΟΡ3

Ποσοτικές   Μέθοδοι

Υ

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τα μαθήματα του 2ου και του 3ου κύκλου των Κατευθύνσεων είναι όλα υποχρεωτικά και κατανέμονται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση «Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΕΛΕ1

Εταιρική   Διακυβέρνηση

Υ

6

ΕΛΕ2

Ελεγκτική Ι:   Εξωτερικός Έλεγχος

Υ

6

ΕΛΕ3

Χρηματοοικονομική   των Επιχειρήσεων και των Αγορών

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΕΛΕ4

Ελεγκτική ΙΙ:   Εσωτερικός έλεγχος

Υ

6

ΕΛΕ5

Φορολογική   Νομοθεσία

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΕΠ1

Διοικητική   Επιστήμη

Υ

6

ΔΙΕΠ 2

Πληροφοριακά   Συστήματα

Υ

6

ΔΙΕΠ 3

Λήψη   Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΕΠ 4

Διοίκηση   Παραγωγής και Λειτουργιών

Υ

6

ΔΙΕΠ 5

Επιχειρησιακή   Έρευνα

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

Κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΟΙΚ1

Διοίκηση   Ανθρώπινου Δυναμικού

Υ

6

ΔΙΟΙΚ2

Επικοινωνία και   Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υ

6

ΔΙΟΙΚ3

Μάρκετινγκ

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΟΙΚ4

Στρατηγική   Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Υ

6

ΔΙΟΙΚ5

Διαχείριση   Κρίσεων και Συγκρούσεων

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

Κατεύθυνση «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΧΡΗΜ1

Τραπεζική

Υ

6

ΧΡΗΜ2

Χρηματοοικονομική   Μηχανική

Υ

6

ΧΡΗΜ3

Διαχείριση   Κινδύνου

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΧΡΗΜ4

Σύγχρονες   Μορφές Χρηματοδότησης

Υ

6

ΧΡΗΜ5

Διεθνής   Χρηματοοικονομική

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΠΛ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

15

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

75

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.