Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M.B.A.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

                                                   Αρ.Πρωτ.: 456

Χίος 17.3.15

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 1777. τ. Β΄/31.12.01, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1537. τ. Β΄/17.10.03 & το ΦΕΚ 692. τ. Β΄/23.05.05και την υπ΄αριθμ. 18/03.04.2014 απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Παν/μίου Αιγαίου, εν αναμονή έκδοσης νέας Υ.Α.), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα εισαχθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) έως σαράντα οκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης.

Η διαδικασία αποδοχής αιτήσεων πραγματοποιείται σε δυο κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η 5η Ιουνίου 2015
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2015

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)είναι:

 1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mba.aegean.gr Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mba@aegean.gr
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν      την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 5. Mία φωτογραφία
 6. Δύο      συστατικές επιστολές
 7. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσαςκαι, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά      άλλων ξένων γλωσσών
 8. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχαήλ Λιβανού 54, Τ.Κ. 82 100, Χίος (τηλ. επικοινωνίας 22710 35122 & 35120, κ. Βασιλείου Βάσω, από 7.30-15.30, fax: 2271035129, e-mail: mba@aegean.gr).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες

http://mba.aegean.gr

https://www.facebook.com/MBA.Aegean

Σάμιτας Αριστείδης

Αναπλ. Καθηγητής

Δ/ντης ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΜΒΑ

Attachments:
Download this file (application 2015-16.doc)Αίτηση (Word)[ ]287 kB
Download this file (application 2015-16.pdf)Αίτηση (PDF)[ ]158 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΜΒΑ 2015-16.pdf)Πρόσκληση[ ]278 kB