Απαλλαγή φοιτητών/τριών εισαγωγής 2018 από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ»

Απαλλαγή φοιτητών/τριών εισαγωγής 2018 από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Επιλογής υποψηφίων, εξέτασε όλα τα υποβληθέντα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ε1, εκκαθαριστικά, ΕΝΦΙΑ, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.) για τη διακρίβωση της τήρησης των εισοδηματικών ορίων/κριτηρίων και παρέδωσε την εισήγησή της στη Συντονιστική Επιτροπή. (Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ανέρχεται για το μεν ατομικό εισόδημα σε επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (7.600 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθεσίμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (5.320 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Σύμφωνα με την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής επιλογής υποψηφίων για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΜΒΑ καταρτίζει τον Πίνακα (Α’) των υποψηφίων που κατέστησαν δικαιούχοι βάσει εισοδηματικού κριτηρίου και τον Πίνακα (Β’) των υποψηφίων που κατέστησαν μη δικαιούχοι λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού ορίου.

Πίνακας Α’

(Υποψήφιοι που κατέστησαν δικαιούχοι απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 βάσει εισοδηματικού κριτηρίου)

Α/Α
ΑΜ
Αρ. Αίτησης
1
2132018002
21/23.10.2018 14:18:23
4
2132018009
92/25.10.2018 05:09:16
5
2132018010
85/23.10.2018 22:43:49
8
2132018023
49/24.10.2018 21:32:56
 

Πίνακας Β’

(Υποψήφιοι που κατέστησαν μη δικαιούχοι απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 βάσει εισοδηματικού κριτηρίου)

Α/Α
ΑΜ
Αρ. Αίτησης
2
2132018006
01/24.10.2018 22:21:02
3
2132018007
84/24.10.2018 19:58:43
6
2132018020
147/24.10.2018 15:18:26
7
2132018022
112/24.10.2018 12:31:04