Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -M.B.A. για το ακαδ. Έτος 2018- 2019 

Χίος, 16/7/2018
Αρ. Πρ. 1605

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -M.B.A. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) εξαμήνων φοίτησης και 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) κατ’ ανώτατο όριο σαράντα  (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 4.200 €, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται από το νόμο 4085/17. Τα  δίδακτρα καταβάλλονται  σε δόσεις κατά την εγγραφή και κατά την έναρξη των εξαμήνων.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής  κριτηρίων:

-          Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 30%. 

-          Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστ. αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας)σε ποσοστό5%. 

-          Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.

-          Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, επιπέδου Β2 και άνω του σε ποσοστό 10%. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

1.      Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,

2.      Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

3.      Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

4.      Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

-          Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, εάν υπάρχουν σε ποσοστό 10%.

-          Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%

-          Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.

-          Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται για την υποβολή της υποψηφιότητας τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα  12.00 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά :

1.      Ηλεκτρονική Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2.      Βιογραφικό σημείωμα

3.      Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

4.      Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος

5.      Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν

6.      Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7.      Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

8.      Δύο συστατικές επιστολές

9.      Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω. (Οι φοιτητές/τριες της από ιδρύματα της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.) 

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

E: http://mba.aegean.gr

https://www.facebook.com/MBA.Aegean

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Μιχαήλ Λιβανού 54, Τ.Κ. 82 100, Χίος

τηλ. επικοινωνίας 22710 35122 & 35120, από 8.00-14.30,

fax: 2271035129,

e-mail: mba@aegean.gr

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής