E-MBA: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2015-16 για το Π.Μ.Σ. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ − EXECUTIVE MBA»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

                                                   Αρ.Πρωτ.:…..

Χίος ……

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA (ΦΕΚ 2126. τ. Β΄/02.10.15) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη − EXECUTIVE MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

1. Ελεγκτική − Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Διοικητική Επιστήμη

3. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

4. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λ.π. είναι υποχρεωτική.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε., προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και διπλωματούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mba.aegean.gr έως και τη 17 Ιανουαρίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

 1. Αναλυτικό      βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο      πτυχίου/διπλώματος Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να      προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Φωτοαντίγραφο      πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας       (με ακριβή Μ.Ο.)
 4. Φωτοαντίγραφο      αστυνομικής ταυτότητας
 5. Mία φωτογραφία
 6. Δυο, τουλάχιστον,      συστατικές επιστολές (από διδάσκοντες ή από εργοδότες)
 7. Τεκμηρίωση      γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο)
 8. Τεκμηρίωση      γνώσης Η/Υ
 9. Άρθρα      που δημοσιεύτηκαν είτε σε      επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα των κριτών      (αν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά      τουλάχιστον διετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου. (Υποψήφιος      ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη      διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική      εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.)

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καμπούρη Ηλία, τηλ. 2271 0 35120, και στην κ. Βασιλείου Βάσω, τηλ. 2271 0 35122, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα μας http://mba.aegean.gr.

Σάμιτας Αριστείδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δ/ντης ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

για Στελέχη − Executive MBA

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive Mba

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2015-2016

 

Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive Mba».

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – EXECUTIVE MBA».

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Ελεγκτικής – Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Διοικητικής Επιστήμης, της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ, με τις εξής κατευθύνσεις:

 • Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διοικητική Επιστήμη
 • Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χαρακτηρίζεται ως εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους (περιλαμβάνονται 2 εξάμηνα σπουδών και η θερινή περίοδος).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΚΟΡ1

Διοίκηση   Επιχειρήσεων

Υ

10

ΚΟΡ2

Χρηματοοικονομική   Ανάλυση των Επιχειρήσεων

Υ

10

ΚΟΡ3

Ποσοτικές   Μέθοδοι

Υ

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τα μαθήματα του 2ου και του 3ου κύκλου των Κατευθύνσεων είναι όλα υποχρεωτικά και κατανέμονται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση «Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΕΛΕ1

Εταιρική   Διακυβέρνηση

Υ

6

ΕΛΕ2

Ελεγκτική Ι:   Εξωτερικός Έλεγχος

Υ

6

ΕΛΕ3

Χρηματοοικονομική   των Επιχειρήσεων και των Αγορών

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΕΛΕ4

Ελεγκτική ΙΙ:   Εσωτερικός έλεγχος

Υ

6

ΕΛΕ5

Φορολογική   Νομοθεσία

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΕΠ1

Διοικητική   Επιστήμη

Υ

6

ΔΙΕΠ 2

Πληροφοριακά   Συστήματα

Υ

6

ΔΙΕΠ 3

Λήψη   Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΕΠ 4

Διοίκηση   Παραγωγής και Λειτουργιών

Υ

6

ΔΙΕΠ 5

Επιχειρησιακή   Έρευνα

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

Κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΟΙΚ1

Διοίκηση   Ανθρώπινου Δυναμικού

Υ

6

ΔΙΟΙΚ2

Επικοινωνία και   Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υ

6

ΔΙΟΙΚ3

Μάρκετινγκ

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΟΙΚ4

Στρατηγική   Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Υ

6

ΔΙΟΙΚ5

Διαχείριση   Κρίσεων και Συγκρούσεων

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

Κατεύθυνση «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΧΡΗΜ1

Τραπεζική

Υ

6

ΧΡΗΜ2

Χρηματοοικονομική   Μηχανική

Υ

6

ΧΡΗΜ3

Διαχείριση   Κινδύνου

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

18

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΧΡΗΜ4

Σύγχρονες   Μορφές Χρηματοδότησης

Υ

6

ΧΡΗΜ5

Διεθνής   Χρηματοοικονομική

Υ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Κωδικός

Τίτλος   Μαθήματος

Υ

Πιστωτικές   μονάδες

ΔΙΠΛ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

15

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

75

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος.


Τα Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας  θα χορηγηθούν σε πέντε (5) προπτυχιακούς και σε πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων κάθε πτυχιακή εργασία ή μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή έχει οδηγήσει, είτε σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Παρακαλώ  βρείτε στον σύνδεσμο https://studies.aegean.gr/node/220 αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.