1ος Διαγωνισμός Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο

Στο πλαίσιο των εορτασμών της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας (i4M Lab) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Blue Growth διοργανώνουν τον 1ο Διαγωνισμό Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο, στις 17 Μαΐου 2017, στην Χίο στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει πρωτότυπες επιχειρηματικές προτάσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους και νέες, φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των άλλων πανεπιστημίων της χώρας, με σκοπό την ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως αυτοί της Γαλάζιας Οικονομίας (Ναυτιλία, Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός,Θαλάσσιες μεταφορές, ναυπηγεία, παράκτια και θαλάσσια προστασία και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών ).

Περισσότερα στο http://www.reship.gr/el/aegean-blue-growth-competition.html

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισής του και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του στις σπουδές και την έρευνα, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος.

Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας θα χορηγηθούν σε πέντε (5) προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων η πτυχιακή εργασία έχει οδηγήσει, σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, είτε σε ισοδύναμη διεθνή διάκριση συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας θα χορηγηθούν σε πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων η πτυχιακή εργασία ή η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή έχει οδηγήσει, είτε σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

E-MBA: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2016-17 για το Π.Μ.Σ. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

                     

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ − EXECUTIVE MBA»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017

     Χίος, 03/10/2016

Α.Π. Τ.Δ.Ε.:1835

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA (ΦΕΚ 2126/02.10.2015, τ. Β’), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − EXECUTIVE MBA.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

1.       Ελεγκτική − Εταιρική Διακυβέρνηση

2.       Διοικητική Επιστήμη

3.       Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

4.       Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε., προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και διπλωματούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα http://emba.aegean.gr έως και την 10η Δεκεμβρίου 2016 (έναρξη μαθημάτων: τέλη Ιανουαρίου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω Ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Mία φωτογραφία
 6. Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές (από διδάσκοντες ή από εργοδότες)
 7. Τεκμηρίωση γνώσης αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο)
 8. Τεκμηρίωση γνώσης Η/Υ
 9. Άρθρα που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά τουλάχιστον διετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου. (Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου).

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καμπούρη Ηλία, τηλ. 22710 35120 και στην κ. Βασιλείου Βάσω, τηλ. 22710 35122, e–mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα μας http://emba.aegean.gr.

                                                                                                               Καθηγητής

                                                                                                          Λαγός Δημήτριος

                                                                                                           Πρόεδρος Τ.Δ.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 1777. τ. Β΄/31.12.01, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1537. τ. Β΄/17.10.03 & το ΦΕΚ 692. τ. Β΄/23.05.05και την υπ΄αριθμ. 18/03.04.2014 απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Παν/μίου Αιγαίου, εν αναμονή έκδοσης νέας Υ.Α.), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα εισαχθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) έως σαράντα οκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης.

Η διαδικασία αποδοχής αιτήσεων πραγματοποιείται σε δυο κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η 5 Ιουνίου 2016
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η 20 Σεπτεμβρίου 2016

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχαήλ Λιβανού 54, Τ.Κ. 82 100, Χίος (τηλ. επικοινωνίας 22710 35122 & 35120, κ. Βασιλείου Βάσω, από 7.30-15.30, fax: 2271035129, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες
E: http://mba.aegean.gr
https://www.facebook.com/MBA.Aegean

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισής του και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του στις σπουδές και την έρευνα, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με την επιστημονική ευθύνη ειδικής εννεαμελούς επιτροπής που ορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποτελείται: από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου, την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας και τους Κοσμήτορες ή εκπροσώπους της Κοσμητείας των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες είναι ανεξάρτητα από τυχόν απαλλαγή ή καταβολή διδάκτρων, θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται με ειδικό δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο.