Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνMBA» (ΦΕΚ Ίδρυσης: 1777/31.12.2001 τ. Β’, ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2796/13.07.2018 τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA.

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό: τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοίκηση. Το Π.Μ.Σ. εντάσσεται σττον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίο Αιγαίου.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και ο χρόνος φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (τελευταίο εξάμηνο φοίτησης).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 2020 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)κατ’ ανώτατο όριο σαράντα μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες (βάσει ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2796/13.07.2018 τ. Β΄, άρθρο 5).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., Ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (Ν. 3883/2010, ΦΕΚ 167/24.09.2010 τ. Α’, άρθρο 88).

Επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής γίνονται δεκτοί/ές υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι πτυχίο/δίπλωμα, α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν τη γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 4.200 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις κατά την εγγραφή και κατά την έναρξη των εξαμήνων.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς Αποφάσεις του Ιδρύματος.

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

-        Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 30%.

-        Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστ. αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας)σε ποσοστό5%. 

-        Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.

-        Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, επιπέδου Β2 και άνω του σε ποσοστό 10%. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

 1. Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
 2. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 3. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 4. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

-        Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, εάν υπάρχουν σε ποσοστό 10%.

-        Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.

-        Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.

-        Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

Ο τρόπος εξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (ενδεικτικά και πάντα λαμβανομένων υπόψη των νομικών προβλέψεων):

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθού για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λ.π. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Κουρασάνη Αργυρώ

Μιχαήλ Λιβανού 54, Τ.Κ. 82130, Χίος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2271035122, από 9.0015.00

Email: mba@aegean.gr

http://mba.aegean.gr

https://www.facebook.com/MBA.Aegean

Fax: 22710 35129

                 Καθηγητής

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

           Πρόεδρος Τ.Δ.Ε.

16 Σεπτεμβρίου 

Απαλλαγή φοιτητών/τριών εισαγωγής 2018 από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ»

Απαλλαγή φοιτητών/τριών εισαγωγής 2018 από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Επιλογής υποψηφίων, εξέτασε όλα τα υποβληθέντα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ε1, εκκαθαριστικά, ΕΝΦΙΑ, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.) για τη διακρίβωση της τήρησης των εισοδηματικών ορίων/κριτηρίων και παρέδωσε την εισήγησή της στη Συντονιστική Επιτροπή. (Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ανέρχεται για το μεν ατομικό εισόδημα σε επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (7.600 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθεσίμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (5.320 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Σύμφωνα με την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής επιλογής υποψηφίων για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΜΒΑ καταρτίζει τον Πίνακα (Α’) των υποψηφίων που κατέστησαν δικαιούχοι βάσει εισοδηματικού κριτηρίου και τον Πίνακα (Β’) των υποψηφίων που κατέστησαν μη δικαιούχοι λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού ορίου.

Πίνακας Α’

(Υποψήφιοι που κατέστησαν δικαιούχοι απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 βάσει εισοδηματικού κριτηρίου)

Α/Α
ΑΜ
Αρ. Αίτησης
1
2132018002
21/23.10.2018 14:18:23
4
2132018009
92/25.10.2018 05:09:16
5
2132018010
85/23.10.2018 22:43:49
8
2132018023
49/24.10.2018 21:32:56
 

Πίνακας Β’

(Υποψήφιοι που κατέστησαν μη δικαιούχοι απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 βάσει εισοδηματικού κριτηρίου)

Α/Α
ΑΜ
Αρ. Αίτησης
2
2132018006
01/24.10.2018 22:21:02
3
2132018007
84/24.10.2018 19:58:43
6
2132018020
147/24.10.2018 15:18:26
7
2132018022
112/24.10.2018 12:31:04

Συμμετοχή του ΠΜΣ ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΠΜΣ ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program από το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ). Το πρόγραμμα αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των πανεπιστημίων, με σκοπό την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα συνεργασίας του ΜΒΑ με το ΙΕΕ με σημαντικά οφέλη για τους φοιτητές. Στο ΜΒΑ, η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών δεν τους προσφέρει μόνο μια συστηματική ματιά στην οικονομία, τους εξοπλίζει με τα εφόδια που τους είναι αναγκαία για να πρωτοπορήσουν στην αγορά, βοηθώντας τη να γίνει καλύτερη για όλους.