Δίδακτρα

Τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για πρόγραμμα M.B.A. ανέρχονται στο ποσό των €1.500 ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και κατά την ορισμένη χρονική περίοδο, όπως αυτή αποφασίζεται κάθε φορά από τη Συντονιστική Επιτροπή και πάντα πριν την έναρξη του εξαμήνου. Είναι δυνατή η επιστροφή διδάκτρων μόνο μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφής του Α΄ εξαμήνου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταβάλουν τα δίδακτρα ή μέρος αυτών, στερούνται το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και συμμετοχής τους στην τελετή καθομολόγησης.


Τα δίδακτρα για το EXECUTIVE M.B.A. ανέρχονται στο ποσό των 6.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ανά δίμηνο σε έξι δόσεις των 1.000€. Είναι δυνατή η επιστροφή διδάκτρων μόνο μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφής του Α΄ κύκλου σπουδών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταβάλουν τα δίδακτρα ή μέρος αυτών, στερούνται το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και συμμετοχής τους στην τελετή καθομολόγησης.